top of page

Profil študentov Speak Academy
Tí, ktorí radi riskujú

Myslitelia

Ambiciózni

Zásadoví

Zvedaví

Sebavedomí

Odhodlaní

Kreatívni


Profil žiaka SPEAK ACADEMY predstavuje našu spoločnú filozofiu vzdelávania tým, že načrtáva vlastnosti, ktoré podľa nás s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k celoživotnému, vysoko výkonnému vzdelávaniu u študentov.

Chceme, aby naši študenti získali osobné a sociálne interkultúrne kompetencie a predpoklady, ktoré im umožnia prosperovať a prekvitať kdekoľvek na svete.

Atribúty profilu žiaka SPEAK ACADEMY podporujú tento zámer, pretože profil žiaka opisuje vlastnosti, ktoré sa snažíme rozvíjať u všetkých žiakov SPEAK ACADEMY.

To, že si uvedomujeme náš želaný profil žiaka nám umožňuje podniknúť cielené konkrétne kroky na rozvoj týchto žiakov počas ich vzdelávania v SPEAK ACADEMY.

V prvom rade radi riskujú a neboja sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny, aby preskúmali nové nápady a perspektívy. Tento dobrodružný duch podnecuje ich cestu sebapoznávania a osobného rastu.

Okrem toho študenti SPEAK ACADEMY sú myslitelia, jednotlivci, ktorí sa zapájajú do kritickej analýzy a reflexie. K výzvam pristupujú so strategickým myslením zvažujúc rôzne uhly pohľadu a potenciálne riešenia. Táto kognitívna bystrosť im umožňuje ľahko sa orientovať v zložitých situáciách.

Ambície sú základný kameň nášho profilu študenta. Naši študenti sú poháňaní túžbou dosiahnuť a vyniknúť vo svojich snahách. Či už ide o akademickú dokonalosť, osobné ciele alebo pozitívny vplyv na komunitu, ambície ich poháňajú vpred a podporujú kultúru neustáleho zlepšovania.

Zásadoví študenti SPEAK ACADEMY sa vo svojom konaní riadia silným morálnym kompasom. Uprednostňujú etické správanie, integritu a zmysel pre zodpovednosť voči sebe a ostatným. Tento záväzok k princípom zabezpečuje komunitu postavenú na dôvere a vzájomnom rešpekte.

Zvedavosť je ďalšia veľmi dôležitá vlastnosť, keďže naši žiaci pociťujú neukojiteľnú túžbu po vedomostiach. Aktívne sa snažia porozumieť svetu okolo seba, múdro sa pýtajú a nadšene prijímajú celoživotné vzdelávanie. Táto intelektuálna zvedavosť poháňa dynamické a pútavé vzdelávacie prostredie.

Sebavedomie je vlastné nášmu profilu študenta. Študenti SPEAK ACADEMY veria vo svoje schopnosti a vedia, že sebadôvera je kľúčovou časťou úspechu. Táto sebadôvera im umožňuje vyjadriť svoje nápady, efektívne spolupracovať a čeliť výzvam s húževnatosťou.

Odhodlanie je hnacou silou úspechov našich študentov. K cieľom pristupujú s odhodlaním a vytrvalo čelia prekážkam. Toto odhodlanie ich poháňa vpred a mení výzvy na príležitosti na rast a úspech.

Kreativita prekvitá v našej komunite študentov. Študenti SPEAK ACADEMY s radosťou prijímajú svoj tvorivý potenciál, využívajú kreatívne myslenie na riešenie problémov a do svojho úsilia prinášajú nové perspektívy. Táto tvorivosť obohacuje ich vzdelávacie skúsenosti a pripravuje ich na svet, ktorý si cení inovácie.

Profil študenta Speak Academy v podstate odráža holistický prístup k vzdelávaniu, vďaka ktorému sa zo žiakov stávajú všestranný jednotlivci vybavení zručnosťami, myslením a vlastnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu v neustále sa vyvíjajúcom globálnom prostredí.


Ako používame náš študentský profil?

Tí, ktorí radi riskujú

Myslitelia

Ambiciózni

Zásadoví

Zvedaví

Sebavedomí

Odhodlaní

Kreatívni


Integrácia profilu študenta do učebných osnov v SPEAK ACDEMY je premyslený a komplexný prístup zameraný na to, aby sa zo žiakov stali všestranné osobnosti. Takto používame profil študenta v rôznych aspektoch nášho vzdelávacieho programu:


Plán učebných osnov:

Zhoda s vlastnosťami: Každý predmet a vzdelávací modul je navrhnutý tak, aby zahŕňal aspekty, ktoré podporujú rozvoj vlastností žiaka. Hodiny sú vytvorené tak, aby podporovali kritické myslenie, ochotu riskovať, kreativitu a ďalšie vlastnosti z profilu.

Využitie v praxi: Obsah učebných osnov je v kontexte s reálnym svetom, podporuje aplikáciu naučených konceptov v praktických situáciách a povzbudzuje študentov, aby sa pri svojich prístupoch k riešeniu problémov stali mysliteľmi a zároveň, aby boli ochotní riskovať.


Stratégie hodnotenia:

Holistické hodnotenie: Metódy hodnotenia presahujú rámec tradičných skúšok a zahŕňajú holistické hodnotenie schopností študentov. Hodnotenie zahŕňa projekty, prezentácie a spoločné aktivity, ktoré odrážajú vlastnosti žiaka.

Reflexívne hodnotenia: Študenti sú povzbudzovaní k tomu, aby uvažovali o svojom pokroku a raste, zdôrazňujúc nielen akademické úspechy, ale aj rozvoj osobných vlastností, ako je odhodlanie, zvedavosť a kreativita.


Mimoškolské aktivity:

Programy na obohatenie: Naše mimoškolské aktivity, kluby a workshopy sú navrhnuté tak, aby dopĺňali profil študenta. Tieto aktivity poskytujú študentom príležitosti predviesť a ďalej rozvíjať vlastnosti, ako je kreativita, ctižiadosť a sebadôvera.

Príležitosti na vedenie: Študentom sa prideľujú vedúce úlohy a zodpovednosti, čím sa podporuje zásadové správanie a žiaci sú povzbudzovaní k tomu, aby boli ochotní riskovať, keď sú vo vedení.


Profesionálny rozvoj:

Tréning učiteľov: Členovia fakulty sú školení, aby rozpoznali a podporovali vlastnosti z profilu študenta vo svojich vyučovacích metódach. Sedenia ohľadom odborného rozvoja sú zamerané na stratégie, ktoré u žiakov rozvíjajú kritické myslenie, tvorivosť a ďalšie požadované vlastnosti.

Učenie v spolupráci: Učitelia uľahčujú kolaboratívne vzdelávacie podmienky, ktoré povzbudzujú študentov k zdieľaniu nápadov, k tomu, aby riskovali a ku kritickému mysleniu. Tento prístup podporuje rozvoj vlastností z profilu v sociálnom kontexte.

Individuálne vzdelávacie plány:

Personalizované stanovenie cieľa: Žiaci spolupracujú s pedagógmi na vytváraní individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú v súlade s ich akademickými a osobnými cieľmi. Tento proces podporuje ambície, odhodlanie a reflexiu vlastnej cesty učenia sa.

Spätná väzba a vedenie žiaka: Pravidelné stretnutia, na ktorých žiaci dostanú spätnú väzbu a rady pomáhajú študentom porozumieť do akej miery sú ich snahy v súlade s profilom študenta. Táto opakovaná spätná väzba podporuje neustále zlepšovanie a posilňuje pozitívne správanie.

Kontakt s komunitou:

Učenie sa službe: Projekty komunitných služieb sú súčasťou učebných osnov, podporujú zásadové správanie a vštepujú zmysel pre zodpovednosť voči komunite.

Hosťujúci rečníci a mentori: Prizývanie hosťujúcich rečníkov a mentorov z rôznych oblastí poskytuje študentom vzory a oboznamuje ich s rôznymi perspektívami, čím podporuje zvedavosť a širšie chápanie sveta.

Profil študenta v podstate nie je len súborom ideálov, ale aj vodiacim rámcom, ktorý formuje celú vzdelávaciu skúsenosť v SPEAK ACADEMY a zaisťuje, že žiaci ukončia školu nielen s akademickými znalosťami, ale aj s bohatým súborom vlastností, ktoré ich pripravia na úspech v dynamickom a prepojenom svete.


Ako povzbudíme študentov, aby profil študenta vzťahoval na nich?

Tí, ktorí radi riskujú

Myslitelia

Ambiciózni

Zásadoví

Zvedaví

Sebavedomí

Odhodlaní

Kreatívni


Počas vzdelávania sú žiaci SPEAK ACADEMY povzbudzovaní, aby uvažovali o profile študenta a videli jeho súčasť vo všetkom, čo robia. Preformulovanie aspektov profilu na sériu výrokov v prvej osobe umožňuje, aby sa o vlastnostiach diskutovalo v triedach spôsobom, ktorý podporuje hlboké porozumenie a chápanie.

Tí, ktorí radi riskujú:

 • Prijímam výzvy, ktoré ma dostávajú von z mojej komfortnej zóny, ochotne riskujem, aby som objavil nové možnosti.

 • Učím sa z prekážok a vnímam ich ako príležitosti na osobný a akademický rast.


Mysliteľ:

 • Neustále zdokonaľujem svoje schopnosti kritického myslenia analyzovaním informácií z viacerých perspektív.

 • Plánujem svoj prístup k úlohám a hľadám efektívne a strategické riešenia.

 • Vyjadrujem svoje ciele, čím podporujem proaktívne myslenie vo svojich akademických a osobných aktivitách.


Ambiciózny:

 • Stanovujem si ambiciózne ciele, ktorými sa usilujem o dokonalosť v akademickom aj osobnom živote.

 • Aktívne vyhľadávam príležitosti na rozvoj, som pri tom poháňaný odhodlaním dosiahnuť a prekonať svoje vlastné očakávania.


Zásadový:

 • Dodržiavam silný morálny kódex a robím rozhodnutia na základe etických úvah a integrity.

 • Preberám zodpovednosť za svoje činy a vytváram prostredie dôvery a rešpektu v rámci komunity.


Zvedavý:

 • Svoju prirodzenú zvedavosť podporujem kladením otázok, hľadaním informácií a skúmaním nových nápadov.

 • Aktívne sa zapájam do neustáleho vzdelávania, ku každej skúsenosti pristupujem s otvorenou mysľou a túžbou po porozumení.


Sebavedomý:

 • Verím vo svoje schopnosti a rozprávam s istotou.

 • Uznávam sebavedomie pri spolupráci, komunikácii a keď človek čelí výzvam. Umožňuje mi to efektívne prispievať do učiacej sa komunity, ktorej som súčasťou.


Odhodlaný:

 • K cieľom pristupujem s neochvejným odhodlaním a vytrvalo čelím prekážkam.

 • Prekážky vnímam ako príležitosti na učenie a rast, pričom na ceste za vzdelaním nasmerujem svoju húževnatosť na prekonávanie prekážok.


Kreatívny:

 • Využívam svoj tvorivý potenciál, aby som mohol pristúpiť k problémom s inovatívnymi riešeniami.

 • S nadšením prijímam spôsob myslenia, kde sa cení nápaditosť a podporuje kreativita v akademických ako aj súkromných aktivitách.

Σχόλια


bottom of page