top of page

Čo robí vzdelanie výnimočným?Je to veľká otázka a určite je veľmi náročné pokúsiť sa na ňu odpovedať v krátkej prezentácii, ale pokúsim sa o to.


Mohli by sme začať otázkou: Čo chceme pre naše deti najviac?


Ak ste ako tisíce rodičov, s ktorými som sa v priebehu rokov rozprával v krajinách ako Austrália, Anglicko, Singapur, Taliansko, Indonézia, USA a Slovensko, mohli by ste odpovedať nasledovne: "šťastie", "sebadôvera", "spokojnosť", "naplnenie", "rovnováha", "cieľavedomosť", "láskavosť", "spokojnosť", "láska", "byť váženými členmi spoločnosti", "úspech" - skrátka, blahobyt je to, čo všetci najviac chceme pre svoje deti.


Ďalej by sme sa mohli spýtať: Čo sa učí v školách?

Ak ste ako väčšina rodičov a učiteľov na Slovensku, vaše odpovede teraz znejú asi takto: "konformitu", "gramotnosť", "matematiku", "písanie testov", "disciplínu", "memorovanie" a podobne.

To, čo školy v súčasnosti vyučujú, sú zručnosti potrebné na prežitie na pracovisku minulosti.

Tieto dva zoznamy sa takmer vôbec neprekrývajú - a ja by som vás vyzval, aby ste sa dôkladne zamysleli nad tým, prečo je to tak.

Už nežijeme vo svete z minulého storočia - a naše deti nebudú čeliť pracovisku, ako ho poznáme dnes.

Deti budúcnosti budú potrebovať úplne iný súbor zručností, ktoré im umožnia uspieť vo svete budúcnosti - a tieto zručnosti zahŕňajú schopnosť sebavedomo hovoriť viacerými jazykmi, zapojiť sa a byť pokrokovým mysliteľom, kritickým účastníkom interakcie s okolitým svetom, riešiť zložité problémy a zanietene viesť ostatných. Budú potrebovať kreativitu a budú musieť rozumieť získavaniu vedomostí spôsobom, ktorý súčasní študenti nepoznajú.

Tradičné modely vzdelávania sa zameriavajú takmer výlučne na dva aspekty - na to, čo učiť, teda na obsah učiva, a na to, ako hodnotiť, či sa to žiaci naučili. Takéto vzdelávanie by sme mohli nazvať "obyčajným".

Vzdelávanie je však oveľa viac. Ak chceme lepšie pochopiť, čo nám vzdelávanie môže skutočne ponúknuť, vyvstáva niekoľko ďalších otázok.


Čo skutočne chceme pre naše deti?

Čo potrebujú, aby uspeli v škole, v budúcej kariére a pri plnení svojich snov?

Aké návyky a rozumové vlastnosti chceme v nich pestovať?

Odpovede na tieto otázky nevyhnutne predstavujú "tretí rozmer" vzdelávania - nie taký, ktorý je v opozícii s našou pôvodnou schémou, ale ktorý je s ňou v skutočnosti pravým uhlom spojený.


Je dôležité pochopiť, že vzdelávanie je epistemické učenie - "epistemické" v tom zmysle, že sa týka predovšetkým činností myslenia, učenia a poznávania.


Počas 15 rokov školskej dochádzky predstavuje interakcia žiaka s učiteľmi, vedomosťami a spôsobmi učenia zdĺhavú a rozsiahlu prax v tom, čo a ako myslieť a učiť sa.

Dalo by sa povedať, že vzdelávanie nevyhnutne zahŕňa pestovanie epistemickej mysle: súboru spôsobov, ako pristupovať ku komplexnosti, neistote a ťažkostiam, a tiež pomáha formovať súbor presvedčení a postojov o vlastných právach a schopnostiach ako mysliteľa, učiaceho sa a poznávajúceho - epistemickú identitu.


Je mimoriadne dôležité, aby ste si ako učitelia a školy uvedomili toto dedičstvo školského vzdelávania - epistemické stopy, ktoré zanecháva v mysliach študentov - a vhodnosť učňovskej prípravy, ktorú poskytujete pri príprave svojich študentov na inteligentné zapojenie sa do náročných a premenlivých podmienok života v 21. storočí.

To je dôvod, prečo mnohé krajiny na celom svete v poslednom čase prepracúvajú svoje špecifikácie týchto hodnotových pozostatkov.

Napríklad Singapur sa od roku 2009 zaviazal vytvoriť vzdelávací systém, ktorý bude vychovávať mladých ľudí, ktorí:

- majú morálnu odvahu postaviť sa za to, čo je správne;

- sa usilujú o zdravý životný štýl a budú si vážiť estetiku;

- sú hrdí na to, že sú Singapurčania;

- vedia odolávať ťažkostiam,

- sú inovatívni a podnikaví,

- sú cieľavedomí v snahe dosiahnuť dokonalosť;

- sú schopní spolupracovať v rámci rôznych kultúr, kriticky myslieť a presvedčivo komunikovať.

Nové austrálske učebné osnovy (ACARA 2013) vychádzajú z názoru, že

"vzdelávanie musí predvídať podmienky, v ktorých budú musieť mladí Austrálčania fungovať po ukončení školskej dochádzky",

a zohľadniť "meniace sa spôsoby, akými sa mladí ľudia budú učiť, a výzvy, ktoré budú formovať ich vzdelávanie aj v budúcnosti".

Uznáva sa v ňom, že: Učenie sa v 21. storočí sa nedá presne zaradiť do učebných osnov, ktoré sú usporiadané výlučne podľa vzdelávacích oblastí alebo predmetov, ktoré odrážajú disciplíny.

Vo svete, v ktorom sa samotné vedomosti neustále rozširujú a vyvíjajú, si študenti musia rozvíjať všeobecné schopnosti a dispozície, ktoré ich pripravia na to, aby sa mohli celoživotne učiť a s istotou fungovať v komplexnom, na informácie bohatom a globalizovanom svete.

To vedie k tomu, že učebné osnovy pripisujú ústrednú úlohu rozvoju "schopnosti učiť sa", ako aj "hlboko a logicky myslieť", "samostatne plánovať činnosti", "spolupracovať a pracovať v tímoch" a "konať morálne a eticky čestne".

Do popredia sa dostáva aj rozvoj "osobných hodnôt a vlastností", ako sú tvorivosť, inovácia, predstavivosť, vynaliezavosť, odolnosť, empatia a úcta k druhým.

Možno poukázať na veľmi podobné myšlienky v mnohých rôznych krajinách sveta, vrátane Nového Zélandu, Fínska, Škótska a Írska, ako aj v nadnárodných agentúrach, ako je OECD.


Školy sú výnimočné, pretože majú víziu a sú pripravené riskovať.

Vidia problémy spoločnosti a preberajú iniciatívu tým, že s nimi niečo robia.

Ak sa to ešte nikdy predtým neskúšalo, je to riziko.

Jedným z rizík, ktoré podstupujeme, je priniesť do Banskej Bystrice víziu vzdelávania, ktorá tu ešte nebola.

Našim žiakom ponúkame možnosť nielen sa od začiatku ich vzdelávacej cesty zapájať do sveta v dvoch jazykoch, ale aj fungovať v rámci systému medzikultúrneho vzdelávania, ktorý vychádza z najlepších postupov vyvinutých v rámci vzdelávacích programov vo svete, s cieľom vybudovať odolných, všestranných a sebavedomých občanov budúcnosti.

Skvelá škola je taká, ktorá podporuje interdisciplinárne učenie medzi predmetmi a ktorá sa zameriava na pestovanie takých návykov mysle, ktoré im umožnia identifikovať sa ako priekopníci a rovnocenní účastníci neustáleho hľadania poznania, stať sa kriticky zmýšľajúcimi žiakmi, skutočne skúmať poznatky a rozvíjať kľúčové zručnosti tvorivosti, kritického myslenia, pohody a celoživotného záujmu o učenie, ktoré môže ponúknuť skutočne výnimočné vzdelávanie.

Comments


bottom of page